За да направим нашата уебстраница съвременна и функционална, използваме „бисквитки“ (cookies). РАЗБРАХ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Игри

Игра

Коледно-новогодишна томбола с награди от My Market 17.11.2022 г. - 31.01.2023 г

Условия

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВОГОДИШНА ИГРА НА МАЙ МАРКЕТ АД

 

1.ПРЕДМЕТ

Провеждането и участието в Новогодишна игра на Май Маркет АД се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Настоящите условия определят механизма на Играта и начина на участие в нея. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на „Май Маркет“ www.my-market.bg и с извършването на което и да е от действията си за участие в Играта описани по-долу, всеки участник потвърждава и декларира, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.


2. ОРГАНИЗАТОР

Под Организатор се разбира само и единствено „Май Маркет” АД. Никой не може да провежда мероприятия от името на Организатора без неговото изрично съгласие и одобрение. Организаторът определя регламента, продължителността и наградите на настоящата игра, която провежда. Тези негови права са обединени в настоящите Условия за провеждане на Новогодишна игра . Условията са задължителни за всички участници и могат да бъдат променяни само и единствено от Организатора. Всеки участник се запознава с Условията и се съгласява с тях, преди  да вземе решение да участва.

 

3. ОБХВАТ НА ИГРАТА

Играта се провежда на територията на всички обекти на верига супермаркети „Май Маркет” .

 

4. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Периодът, през който ще се провежда играта е : от 17.11.2022г. до 31.01.2023г. Всяка подадена форма /касов бон/за участие, подадена след изтичане на срока,  не се приема от Организатора, а нейният подател фактически не участва.

 

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.

Служители от верига „Май Маркет” и членовете на техните семейства нямат право да вземат участват в Играта. Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за верига супермаркети „Май Маркет”, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице.

Участието в Играта се извършва чрез закупуване на продукт/и описани в т.6 от настоящите Условия и попълване на изискуемите данни на гърба на касовия бон, доказващ закупуване на определения/те продукт/и.

Заявяването на желание за участие в Играта се извършва и потвърждава с попълването на  две имена  и телефона си за връзка върху гърба на касов бон, и пускането на този бон в определената за целта непрозрачна кутия в обектите на верига супермаркети „Май Маркет”.

Данните на всички участници в Играта  се обработват съобразно действащото законодателство за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) . Повече информация за действащата Политика за защита на личните данни може да се намери на www.my-market.bg.

Участник в играта предоставя своите данни доброволно за целите на Играта. Всеки участник има правото да бъде забравен и неговите лични данни изтрити, във всеки един момент от провеждането на Играта, като в този случай, той преустановява по-нататъшно участие в играта. Участвайки в Играта всеки клиент дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с действащото законодателство .

 

Всеки участник има право да оттегли своето съгласие на следния e-mail : office@my-market.bg.

 

Веднъж приемайки условията на Играта, участникът не може да претендира за тяхната промяна. Ако те се разминават с неговите виждания или настройки за участие, той може да се откаже във всеки един момент, като така губи и правото си да получи награда. Всеки един участник има право да участва в Играта с неограничен брой касови бонове, валидиращи покупка на указана стойност . Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на попълнените от участниците данни. Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез попълване на данните на гърба на касовия бон . Участници, които не са посочили нужните данни в цялост, не участват в разпределението на наградите.

 

6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ В ИГРАТА

Продукт/и , независимо каква е търговската марка,  на минимална стойност 30,00 лв в един касов бон .

 

7. НАГРАДИ

Наградите, които могат да получат участниците в играта,  са следните:

  • 4 бр. награди –  Телевизор
  • 4 бр. награди –  Лаптоп
  • 4 бр. награди –  Смартфон
  • 80 бр награди – Талони за покупка на стойност 100 лв. - /наградите са във вид на талони за пазаруване -„ Май Маркет”/

 

8. МЕХАНИЗЪМ

Всеки клиент, закупил продукти на минимална стойност 30,00 лв в един касов бон, може да участва в Играта за спечелването на една от гореописаните награди.

Участието в Играта се извършва чрез закупуване на продукт/и на стойност минимум 30,00лв в един касов бон и попълване на изискуемите данни/ две имена и телефон за контакт/ на гърба на касовия бон, доказващ закупуване на продукт/и на минималната стойност .За целта е необходимо  клиентът да попълни на гърба на касовия бон две имена и телефон за връзка и да го пусне в непрозрачна кутия, поставена на определените за целта места в съответния супермаркет.

В касовия бон трябва да присъстват покупка на минимална стойност 30,00лв. С попълване на данните на гърба на касовия бон, участникът  в Играта декларира изричното си съгласие, в случай че е обявен за печеливш, да бъде публикувано името му в интернет страницата на Организатора.

С попълването на две имена и телефона за връзка в касовия бон, участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора за целите на Играта, а в случай, че бъдат обявени за печеливши, Организаторът да публикува техните имена по избран от Организатора начин.

Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани и съхранявани съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

Продължителността на обработка на личните данни за непечелившите участници, за целите на Играта е до момента на приключване на играта с връчване на наградите на всички печеливши участници, а за спечелилите награди участници в играта, продължителността на обработка на личните данни е съобразно действащото данъчно законодателство.

Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни, неточни данни за контакт.

 

9.ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 06.02.2023г в офиса на „Май Маркет” АД, в присъствието на специално сформирана за целта комисия. За всяка награда ще се изтегля един печеливш талон и две резерви. Служител на Май Маркет АД ще уведоми всички печеливши до 13.02.2023г. Ако определена награда не бъде потърсена до 14 дни изтеглената награда ще бъде дадена на изтеглената първа резерва . Имената на печелившите участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на Организатора www.my-market.bg на 14.02.2023г.. Служител от офиса на „Май Маркет” АД, уведомява печелившите по телефон и ги поканва за получаване на наградата. Спечелилите ще получат наградата си в офиса на Организатора на адрес: гр.Варна, бул. „Света Елена“ № 10,с подписване на приемо - предавателен протокол. В играта на Организатора „Май Маркет” АД, един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в същата Игра, губи правото да получи втората награда.

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност. Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. Участникът в Играта , обявен за печеливш с подписването на приемо предавателния протокол за предаване на наградата, декларира изрично, че е запознат с правната норма на чл.35 т.2 ЗДДФЛ, че е получил изискуемата от закона Служебна бележка (обр.3) и че поема задължение за деклариране на полученото съобразно действащото законодателство. Организаторът ще изиска от печелившите, да потвърдят своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на някои от тези лица да потвърдят самоличността си, печелившите губят правото си върху наградата, а наградата се присъжда на участник –първа резерва. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Играта. Организаторът на Играта  си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на Играта. Промени на правила на настоящата Игра могат да бъдат извършени само от Организатора публично в интернет страницата на Май Маркет АД www.my-market.bg В този случай промените и измененията влизат в сила от момента на тяхното оповестяванена интернет страницата - www.my-market.bg При нарушаване на настоящите правила „Май Маркет” АД си запазва правото да изключи от участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи е възможно, вече придобити печалби да се отменят и изискат обратно.Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността от страна на участник се извършва по съответния законов ред. Настоящите Общи условия и правила за провеждане на Новогодишна игра на Май Маркет АД влизат в сила на 17.11.2022 г.

 

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1.Определения: 

11.1.1. В настоящите УСЛОВИЯ следните определения ще имат значенията, изложени по-долу:

*„Дата на влизане в сила на настоящите УСЛОВИЯса в съответствие с датата на стартиране и провеждане на Новогодишна игра на Май Маркет АД.

*„Регламент 2016/679“ означава Директива 95/46/ЕО, транспонирана във вътрешното законодателство на всяка държава-членка на Европейското икономическо пространство и във всеки случай както е изменяна или допълвана от време на време, включително, но не само от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент (ЕС) 2016/679“) и/или друго приложимо законодателствоза защита на личните данни или действащо национално законодателство за поверителност, включително, когато е приложимо, устави, решения, насоки, обяснителни бележки, кодекси на поведение и механизми за сертифициране за защита на данните  .

*Определенията„Администратор на данни“, „Обработващ на данни“, „Субект на данни“, „Лични данни“, „Обработване/Обработка“ и „Специални категории на лични данни“ще имат същото значение, както е посочено в Законите за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Регламент (ЕС) 2016/679“);

*„ЕИП“означава Европейско икономическо пространство;

*„Нарушаване на лични данни“ означава нарушаване на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до Лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин;

*„Разрешени цели“ означава обработване на Лични данни, което е разумно необходимо за изпълнение на задълженията Организатора и всички други допълнителни цели, необходими за администрирането .

*„Надзорен орган“означава:

а)независим публичен орган, учреден от държава-членка съгласно член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679; и

б)всеки подобен регулаторен орган, отговорен за прилагането на Законите за защита на личните данни;

11.1.2. Предмет и продължителност на Обработката на Лични данни .

Предметът и продължителността на обработката на Лични данни са посочени в настоящите Условия за провеждане на Новогодишна игра на  Май  Маркет АД .

11.1.3. Естество и цел на Обработката на Лични данни

Естеството  и  целта на обработката на Лични данни са посочени в настоящите Условия за провеждане на Новогодишна игра на  Май  Маркет АД .

11.1.4.Видове Лични данни, които ще се обработват в съответствие с приложимитеРегламент (ЕС) 2016/679 и Закони за защита на личните данни. 

Личните данни, предоставяни доброволно и лично от участниците, за целите на играта, могат да включват: две имена и телефонен номер.

11.1.4. Категории Субекти на данни, за които се отнасят Личните данни

Субекти на данни са лицата/единиците, за които се отнасят Личните данни, а именно : настоящи клиенти заявили желание за участие в играта.

11.2.УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ 

Основни задължения 

11.2.1. Организаторът  заявява, че ще действа като отделен и независим Администратор на лични данни във връзка с Личните данни, които ще обработва, до степента, конкретно посочена в настоящите Условия за Новогодишна игра. Повече информация за официалната Политика за защита на личните данни на Май Маркет АД , в съответствие с която се провежда Новогодишната игра , може да се намери на : www.my-market.bg.

11.2.2. При изпълнението на задълженията си по настоящите условия Организаторът ще изпълнява съответните си задължения съгласно приложимитеРегламент (ЕС) 2016/679и Закони за защита на личните данни по отношение на обработката на Лични данни на участниците в играта.

11.2.3. В допълнение към горепосоченото Организаторът ще:

1.Предприеме всички необходими мерки съгласно член 32 от Регламент (ЕС) 2016/679, за да гарантира сигурността на обработката на Личните данни;

2.Гарантира, че лицата, упълномощени да обработват Личните данни, са поели задължение за конфиденциалност или са предмет на подходящо законово задължение за конфиденциалност;

3.Няма да обработва Лични данни по начин, който не е позволен от Разрешените цели на Играта;

4.Няма да  обработва Личните данни за период, по-дълъг от необходимото за изпълнението на Разрешените цели;

5. Прекрати обработката на Лични данни при прекратяване или изтичане на съответния период на Новогодишната игра и при поискване  ще заличи всички копия на обработваните Лични данни в законовите срокове съгласно оповестената на www.my-market.bg Политика за защита на личните данни.

11.3.ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.3.1.Прекратяване

Всяко задължение на Организаторът, като  обработващ лични данни  съгласно настоящите Условия, във връзка с обработката на Лични данни, ще продължи да бъде в сила в законоустановените за това срокове.

11.3.2.Ред на приоритет

Нищо в настоящите Условия не намалява задълженията на Организаторът, във връзка с провеждане на Новогодишна игра по отношение на защитата на Личните данни или не разрешава на Обработващия на данни да обработва (или разрешава обработването) на Лични данни по начин, който не е позволен от настоящите Условията за провеждане на Новогодишна игра.