Игри

Игра

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Национална Консуматорска Промоция Heineken и Шампионска лига

Описание

Общи условия
Официални правила на Кампанията „Наздраве за феновете“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Кампанията  „Наздраве  за  феновете“  (наричана  за  краткост  по-долу  Кампанията)  се организира от „Загорка” АД, с ЕИК 123025273, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията,със седалище и адрес на управление  гр.Стара  Загора  ул.  „Хан  Аспарух”  №   41  (наричано  за  краткост  по-долу Организатор).
 2. Изложените  по-долу  Официални  правила  (наричани  за  краткост  по-долу  Правилата)  са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията, и са публикувани на електронната страница на Организатора – https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo.
 3. Организаторът  си  запазва  правото  да  изменя  или  допълва  Правилата  до  10.04.2023г. включително,  като  промените  влизат  в  сила  след  публичното  им  оповестяване  на https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo.
 4. Участник  в  Кампанията  може  да  бъде  всяко  лице,  навършило  18  години  към  датата  на стартирането ѝ, което пребивава на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
 5. Организаторът  има  право  по  своя  преценка  и  без  предизвестие  да  изключи  участник  от Кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.
 6. Забранени  са  всякакви  действия  от  страна  на  участниците,  които  целят  вероятността  за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди. В случаите на дисквалифициране на участник, на участниците не  се  дължи  компенсация  и  не  се  допуска  връщане  на  закупен  за  целите  на  участие  в Кампанията продукт.

В случай че Организаторът има съмнения за недобросъвестни действия от страна на участник, той може да поиска да бъдат предприети допълнителни действия, целящи удостоверяването на регистрацията на касовата бележка и идентификационните данни, с които участникът е заяви своето участие. 

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
 2. Кампанията  започва  в  00:00:00  часа  на  01.03.2023г.  и  приключва  в  23:59:59  часа  на 30.04.2023 г (наричано по-долу за краткост Срок на Кампанията). 
 3. Организаторът  има  право  да  прекрати  Кампанията  по  всяко  време,  обявявайки  това  на https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo,  включително  и  в  случай  че  настъпят  материални злоупотреби,  нарушаване  на  Правилата  или  форсмажорни  обстоятелства.  В  тези  случаи  на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

10.  Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участницитеза целия период на Кампанията, са:

10.1.          Награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  продукти  Heineken  на  стойност  минимум  5лв („МЕХАНИКА 1“):

10.1.1.Награди, изискващи регистрация на 1 бр. касова бележка за минимум 5 лв.

       200 броя сакове Heinеken пълни с бира – 1 брой стек Heineken кен 6х0,33л; 1 брой стек Heineken Silver кен 6х0,33л и 1 брой стек Heineken 0.0 кен 6х0,33л;

10.1.2.Награди, изискващи регистрация на 4 бр. касови бележки за минимум 5 лв.:

       3 броя Телевизор Sony XR-55X92K.

10.2.           ДВОЕН  БИЛЕТ  ЗА  ФИНАЛА  НА  UEFA  ШАМПИОНСКА  ЛИГА  (НАГРАДАТА  НЕ  Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА) („МЕХАНИКА 2“)

Участието  за  голямата  награда  „Двоен  билет  за  финала  на  Шампионска  лига“  изисква регистрация на  https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo. Наградата ще се използва в периода

9-11 юни 2023г. и включва: 

а) 1 бр. – пътуване за двама до Истанбул с осигурени 2 или 3 нощувки със закуски в зависимост от самолетните полети

б) два двупосочни самолетни билета от София до Истанбул и обратно с включен трансфер до хотела;

в) билети за вход за финала на Шампионска лига на 10.06.2023 г.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

11.  Механика  1  с  регистрация  на  касови  бележки   участието  в  Кампанията  е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора, посочени в т. 11.1 по- долу.

11.1.       Продукти, даващи право на участие в Кампанията, чрез механика 1:

 

 

Артикул

Разфасовка

1

Heineken Original стъклена бутилика за еднократна употреба

330 мл

2

Heineken Silver стъклена бутилика за еднократна употреба

330 мл

3

Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба

330 мл

4

Heineken Original стъклена бутилика за многократна употреба

500 мл

5

Heineken Silver стъклена бутилика за многократна употреба

500 мл

6

Heineken Original кен

500 мл

7

Heineken Original кен

330 мл

8

Heineken Silver кен

330 мл

9

Heineken Silver кен

500 мл

10

Heineken 0.0 кен

330 мл

10

Heineken Original мултипак кен

4 x 500 мл

11

Heineken Original кег

5 л

12

Heineken наливна бира

250мл/400мл

11.2.       Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

11.2.1.         Да направи покупка на закупи  по време на Срока на Кампанията някой от продуктите, изброени в т. 11.1. по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5.00 лв., която покупка е регистрирана на една касова бележка.

11.2.2.         Да запази и  регистрира касовата бележка на  https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Кампанията, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички  посочени  в  нея  реквизити,  като  обект,  дата,  код,  QR  код,  закупени артикули,  и  същата  да  е  четима.  Кодът  на  касовата  бележка  може  да  бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията. 

  Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не

съдържа продукт и/или продукти на Хейнекен за мининмум 5,00 лв., даващи право на участие  в  Кампанията,  ако  регистрацията  на  касовата  бележка  е  извършена  преди началото или след края на Кампанията, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или  неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно. 

11.3.         Един  участник  може  да  спечели  само  една  награда  от  Кампанията,  независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал. 

11.4.         Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 11.4.6 по-долу. 

11.4.1. Една касова бележка може да се регистрира само веднъж. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта (Heineken), касовата бележка се счита за невалидна.

11.4.2. Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на като тегленето ще бъде записано. Печелившите ще бъдат обявени на сайта https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo чрез публикуване на техните инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 15 май 2023г.

11.4.4. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

11.4.5. Участник  може  да  регистрира неограничен  брой  касови  бележки,  с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

 1. 4.6. Един потребител може да регистрира до 20 бележки в рамките на 24 часа.

11.4.7. Организаторът няма да счита за валидни регистрациите на касови бележки, които: а) не отговарят на изискванията, описани по-горе;

б) не съдържат продукт и/ или продукти на Хейнекен за мининмум 5,00 лв., даващи право на участие в МЕХАНИКА 1 на Кампанията;

в) са регистрирани преди началото или след края на Кампанията

г) съдържат непълни или неточни данни или не отговарят на други изисвкания, посочени в тези Правила.

 1.      Механика 2. Участието в томбола за награда  „Двоен билет за финала на УЕФА Шампионска  лига“  е  индивидуално  и  не  обвързано  с  покупка  на  продукти  на Организатора, посочени в т. 11.1 по-горе.

12.1.         Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо да се регистрира на https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo, като отговори правилно на 3 (три) въпоса и посочи трите си имена, телефон за контакт и е-мейл адрес.

12.2.         Тегленето на печелившия ще бъде на 02.05.2023г Печелившият участник се определя на произволен  принцип  чрез  томбола,  която  ще  се  извърши  автоматизирано  от  софтуер,  като тегленето  ще  бъде  записано.  Организаторът  ще  обяви  победителя  като  публикува  неговите инициали (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер  със  заличени  последни  три  цифри  на  сайта  в  сайта https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo не по-късно от 15.05.2023г.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

13.1.         При тегленето се теглят печеливши участници според броя на наградите, участващи в тегленето. 

13.2.         Наградите се предоставят само и единствено на печеливши участници, отговарящи на Правилата на Кампанията. 

13.3.         Спечелилите награда сак Heinеken пълен с бира ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет)  дни от деня, в който наградата е била изтеглена.  При  доставка  на  наградата  участникът  трябва  да  представи  на  куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност. 

13.4.         Печелившите  участници  ще  бъдат  уведомени  за  наградата  си  от  Организатора  на предоставения при регистрацията телефонен номер. 

13.5       Спечелилите телевизори Sony и Двоен билет за финала на УЕФА Шампионска лига ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. 

13.5.         Организаторът ще се свърже с участниците, спечелили наградите телевизори Sony и Двоен  билет  за  финала  на  УЕФА  Шампионска  лига  за  уточняване  на  детайлите  по получаване на наградите в срок не по-късно от 04.05.2023г.

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНИ ДАННИ

14.1.         С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни,  доброволно  предоставени  във  връзка  с  участието  им  в  Кампанията  и  за  целите  на получаване на награда и деклариране на данъка, посочен в т. 13.5. от Правилата, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

          валидно участие в Кампанията;

          осигуряване  на  нормалното получаване  на спечелените  награди,  включително  чрез трети лица, ангажирани с доставката им;

          изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.13. 

14.2.        Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.13.5, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, Garitage park, сграда 3, ет. 1.

14.3.        Отказът  да  се  предоставят  или  обработват  необходимите  лични  данни  ще  доведе  до невъзможност за получаване на спечелената награда.

14.4.        Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, в които това е предвидено със закон.

14.5.        С регистрирането за участие в Кампанията и доброволно предоставяне на данни за целите на получаване на награда/изпълнение на законови задължения, участниците дават съгласие Организаторът да обработва и съхранява данните им в сроковете, предвидени в т.14.6. 

14.6.        Личните данни на участниците се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според  продължителността  на  Промоцията,  определянето  на  спечелилите  участници, предоставяне  на  наградите,  доказване  на  съответствие  със  законовите  изисквания  за провеждане на Промоцията. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Промоцията), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят  за  срок  от  10  години  следващ  годината  на  приключване  на  Промоцията  с  оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони). След изтичане на приложимите срокове за съхранение данните се унищожават. 

РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

 1.   Не се допуска замяна на награди за паричната ѝ равностойност и/или други ценности. РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ
 2.   Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.
 3.   Настоящите правила са публикувани на https://www.heineken.com/bg/bg/uclpromo и влизат в сила, считано от 01.03.2023 г. При въпроси може да се свържете с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330. 

* Търговска верига МАЙ МАРКЕТ не носи отговорност за законосъобразността на играта и нейното провеждане.